Statybinių garantijų draudimas

Vis dažniau Užsakovas vykdydamas aukcionus tenderius, sudarydamas statybines sutartis iš Statytojo reikalauja laidavimo rašto iš darudimo bendrovės ar banko garantijos.
Atliekant darbus statybos objekte rangovui svarbu, kad netikėti atsitikimai neįtakotų statybos darbų grafiko. Tam kad išvengtų šių netikėtumų, "InterRisk Vienna Insurance Group" AAS siūlo penkis statybinių garantijų variantus:
  • Dalyvavimo konkurse laidavimas – Draudikas garantuoja apdraustajam asmeniui atlyginti visas žalas dėl pakartotino konkurso ar aukciono jeigu tik, Apdraustasis gavęs galimybę sudaryti statybinę sutartį, atsisako tai daryti. Konkurso laidavimas nustoja galioti nuo to laiko kai būna pasirašyta statybos darbų sutartis bet ne vėliau nei galioja draudimo sutartis.
  • Avansinė garantija – Draudikas garantuoja apdraustajam, išmokėti už žalą, jeigu draudėjas nepradės darbų arba atsisakys atlikti darbus kol darbai nebus pabaigti ir/ arba nutrauks medžiagų tiekimą už avanasinę sumą atitinkamai atsižvelgiant į draudimo sutarties sąlygas. Avansinė garantija pasibaigia, kai būna atlikti visi darbai ar pateiktosprekės. Bet ne vėliau nei tai yra nurodyta drauydimo liudijime
  • Atlikimo garantija -  Draudikas garantuoja Apdraustajam išmokėti už patirtą žalą, jeigu Draudėjas neįvykdo statybų sutarties sąlygų.Atlikimo garantija baigia galioti nuo to laiko, kai būna pabaigti statybos darbai ar baigia galioti draudimo polisas.  
  • Garantinio laikotarpio laidavimas – Draudikas garantuoja Apdraustajam, kad atsitikus įvykiui ir Draudėjas neįvykdo savo sutartinių įsipareigojimų nepašalina defektų garantinio laikotarpio metu, Draudikas išmoka apdraustajam dėl neatliktų darbų. Garantinio laikotarpio laidavimas nustoja galioti pagal sutartą sutartyje laikotarpį bet ne vėliau negu galioja draudimo polisas.
Draudimo įmoka priklauso nuo reikiamos garantijos rūšies, draudimo sumos dydžio, o taip pat nuo kitų faktorių, vidutiniškai sudaro 0,9 – 3% nuo draudimo sumos.
STATYBŲ GARANTIJOS DRAUDIMO TAISYKLĖS